apkreipti


apkreipti
apkreĩpti, -ia, àpkreipė tr. 1. KII252 apsukti į kitą pusę: Kitą kraštą apkreĩpk skuduro – sudegs [lyginant] Skr. | prk.: Paprotys paties žmogaus veikimą visai apkreipia Vd. 2. prk. padaryti neteisingą, veidmainingą: Tąjį seka vargas kaip velkantįjį arklį žagrė, kurs kalba ir veikia su apkreipta dvasia Vd. Aš vesiu būro dukterę, šimtų ket tėvs man duot; ale jo mislys apkreiptos, jis nor man pameluot KlvD2. 3. refl. apsisukti, apsigręžti: Bei aš apsikreipiau ir nuėjau nuog kalno BB5Moz10,5. Apsikreĩptis KII258. \ kreipti; apkreipti; atkreipti; įkreipti; iškreipti; nukreipti; pakreipti; perkreipti; piekreipti; prakreipti; prikreipti; sukreipti; užkreipti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkraipyti — iter. apkreipti: 1. K. | refl. tr.: Saują linų pasiimi i duodi (numuši galveles) apsikraipydams Šmk. 2. rš. kraipyti; apkraipyti; atkraipyti; iškraipyti; nukraipyti; pakraipyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsikreipdinti — apsikreĩpdinti cur. apkreipti 3 (refl.): Svetimi mokslai gal rasi jo lapus ir šakeles pajudinti, ale jo liemuo neapsikreipdysis prš. kreipdinti; apsikreipdinti; atsikreipdinti; nusikreipdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkreipti — atkreĩpti, ia (àtkreipia J), àtkreipė tr. 1. atsukti, atgręžti į ką: Pailsęs briedis stoja ir šunims baisius ragus atkreipia V.Kudir. Atkreipk savo veidą į spindulėlius rš. Trobos galas atkreiptas į rytus, į šiaurę J.Jabl. Pakinkykit žirgelius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškreipti — iškreĩpti, ia, ìškreipė 1. tr. palenkti į šalį, padaryti netiesų: Ìškreipei grėblio dantis griežiant J. Taipo sodinti ir pririšti gluosniai stipriai stovės ir tiesūs augs, kad juos nei vėjas, nei galvijai išjudinti ar iškreipti galės K.Donel1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kreipti — kreĩpti, ia, ė tr. 1. R, N, K, M sukti (į šalį); duoti kryptį: Kam kreipì žvakę, turėk tiesiai! J. Grėtė nežino, kur veidą kreipti I.Simon. Maldų Dievas jų neklausė, šalin kreipė savo ausį LTR(Vv). Kreipė savą veidą prieš pūščę CII311. Kreipk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukreipti — nukreĩpti, ia, nùkreipė tr. 1. padaryti kreivą: Batus nukreipei į šalį J. Nukreipti čeverykai J. | refl.: Kepurė nusikreipė ant šalies Jnš. Nusikreĩpęs kluonas jau suvisai Rod. 2. pasukti, nugręžti į ką, kuria nors kryptimi: Jei tašką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakreipti — pakreĩpti, ia (pàkreipia), pàkreipė tr. 1. pasukti, palenkti į šalį; padaryti kreivą: Pakreipk biškį į šalį tvorą, tverdamas nuo tako J. Jis pakreipė galvą ir, paleidęs arklį žingine, įsiklausė P.Cvir. Ir, pakreipęs skriblių savo, jis į Kauną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkreipti — tr., perkreĩpti 1. į šalį pasukti, pakreipti: Jis linksmas, kepurę perkreipęs vaikšto Ėr. Eina kap Kepeiša, perkreipęs kepurę KrvP(Lš). Žiūri paukšteliai, galvas perkreipę rš. Eina perkreĩpęs ūsus Kp. Nors vaikščiotų gūžį perkreipusios (labai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piekreipti — piekreĩpti, ia, piẽkreipė (dial.) tr. pakenkti, pagadinti: Mano nervas yr pỹkreiptas Kin. kreipti; apkreipti; atkreipti; įkreipti; iškreipti; nukreipti; pakreipti; perkreipti; piekreipti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakreipti — prakreĩpti, ia, pràkreipė tr. 1. LB45 prasukti (pro ką): Visi aštuoni bėri žirgeliai pro vartus prakreipti KlvD209. 2. iškraipyti, truputį pakeisti: Mūsų Katrę jie (amerikiečiai) vadina Keide. Tai tie patys žodžiai, tik prakreipiami Vel. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language